Verschillen tussen normen voor praktijkaccreditatie

In eerdere artikelen ging het over het nut van praktijkaccreditatie en welke keuze er is qua normen en certificerende organisaties

Hieruit kwam naar voren dat een huisartsenpraktijk kan kiezen voor de Kwaliteitsnormen NHG Praktijkaccreditering (in de wandelgangen de NPA-norm) of NEN-EN15224.

In dit artikel kijken we wat de verschillen zijn tussen deze normen.

Verschillen

In eerste instantie lijkt de NEN-EN15224 lijkt veel globaler dan de NPA norm. De norm is wel bedoeld voor de zorg, maar veel breder toepasbaar dan alleen de huisartsenpraktijk.
Wat extra genoemd  wordt is de verantwoordelijkheid van de directie (= praktijkhouder(s)).
De praktijkhouder moet op een aantal terreinen actief betrokken zijn. Bijvoorbeeld bij het uitdragen van de visie en missie, bij het opstellen van het beleid, bij de evaluatie van het kwaliteitssysteem (directiebeoordeling) en bij de audits.
Dit is geen expliciete eis in de NPA norm.

Overeenkomsten

Verder blijken de normen verder vooral overeenkomsten te hebben. In beide gevallen geldt:

  • - Er meerjarenbeleid opgesteld zijn, uitgewerkt in concrete doelstellingen;
  • - De Plan – Do – Check – Act cyclus moet aantoonbaar zijn (ook) op deze doelstellingen;
  • - De doeltreffendheid van de werking van het kwaliteitssysteem en de implementatie moet geëvalueerd worden;
  • - Er moet aandacht zijn voor risico management
  • - De praktijk moet voldoen aan wet- en regelgeving

 

De meeste impact heeft de wet- en regelgeving waar elke praktijk aan moet voldoen. Dus niet alleen als de praktijk geaccrediteerd is. Het artikel over de nieuwe  Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ging hierover.

Deze wet- en regelgeving bepaalt dat de praktijk moet beschikken over protocollen voor gedelegeerde voorbehouden handelingen, een opleidingsplan moet hebben, dat de privacy (AVG) geregeld en informatiebeveiliging (NEN7510) geregeld moet zijn, dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving (plan van aanpak RI&E, BHV etc.). En nog veel meer.

Tijd besparen

En is een hele klus om aan deze wet- en regelgeving te voldoen, wijzigingen bij te houden en nieuwe wet- en regelgeving te implementeren.

Om praktijken daar bij te helpen biedt PraQties een kwaliteitssysteem aan. Dit systeem wordt centraal bijgehouden. Wij informeren onze deelnemers over wijzigingen in en nieuwe wet- en regelgeving. Hiermee bespaart dit praktijk een hoop tijd en energie.

Het maakt niet uit voor welke norm de praktijk kiest. Het ontzorgde kwaliteitssysteem voldoet aan zowel de NPA norm als de NEN-EN15224.

Ook apotheekhoudende praktijken kunnen van het systeem gebruik maken, dat voldoet aan de  LHV-beroepsnorm Apotheekhoudende Huisartsen.

 

Benieuwd hoe ons systeem jou tijd kan besparen? Vraag geheel vrijblijvend en kostenloos een online demo aan.